KomínKomín – je další nedílný prvek soustavy topení. Při spalování a hoření slouží k odvedení nebezpečných kouřových plynů mimo objekt. Správná funkce je zabezpečena jednoduchým fyzikálním zákonem. Teplý vzduch má nižší hustotu jak okolní studený a stoupá vzhůru.
Jsou-li ke komínu připojena kamna, ve spodní části je nasáván studený vzduch, který pomáhá hoření dřeva. Z tohoto důvodu je při roztápění, tj. studeném komínu, tah malý a roztápění je pomalé. Jakmile se dřevo rozhoří, ohřeje komín, rychlost plynů se zvětší a při vyšší hodnotě Pa se musí vstup vzduchu regulovat. Všechny nové komíny mají tah mnohem větší, než je potřeba. Aby nedocházelo k přetápění kamen, vkládá se do kouřovodů komínová klapka.
V případě obvzláště vysokého tahu se musí komín upravit(opatřit regulátorem komínového tahu) a tah snížit.
Z výše uvedeného je vidět, že tahové podmínky komínů nejsou v závislosti na čase stejné a ovlivňují je mnohé faktory. Proto není možné hoření kamen automatizovat, musí se brát v úvahu zkušenost a častější přikládání. Optimální je jednou za dvě až tři hodiny.

Připojení na komín se provádí kouřovými trubkami, zpravidla stejnou velikostí jako je výstup na kamnech.
Jak komín, tak i kouřové trubky se musí čistit. Záleží na kvalitě spalování, ale kominická norma doporučuje 6x za topnou sezonu.

Co je účinná výška komína.
  Svislá vzdálenost od napojení kouřovodu do komína po vrchol komína. Tato výška je zdrojem komínového tahu a je důležitá pro návrh průřezu komína (spolu s výkonem a teplotou spalin). Pro plyn musí být účinná výška komína minimálně 4 m a pro tuhá paliva aspoň 5 m. Kotle ústředního topení na tuhá paliva však obvykle potřebují minimálně 6 - 8 m.

Správná výška komína nad střechou. 
U plochých střech (sklon do 20°) např. pultových je výška komína nad vyšší hranu střechy 1 000 mm bez ohledu na typ paliva. Střechy s vyšším sklonem než 20° jsou považovány za šikmé a výška nad hřebenem této střechy musí být min. 650 mm v případě, že je komín blíže než 2 m od hřebene. V případě větší vzdálenosti než 2 m od hřebene je možné použít závětrný úhel 10°. Zároveň je potřeba dodržet min. účinné výšky nad spotřebičem dle ČSN 734201.

Vzdálenost komína od dřevěných konstrukcí. 
Vzdálenosti povrchu komínového tělesa od dřevěných prvků krovu nebo stropu jsou uvedeny v ČSN 73 1701 - Navrhování dřevěných konstrukcí a je stanovena na 5 cm, přičemž vzniklá mezera musí být trvale provětrávána. Dalším důležitým dokumentem, který se však týká spíše tepelných spotřebičů je ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení.